AktualnościKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII

Konkurs „Olimpus” z języka angielskiego

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z języka angielskiego przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu pisanego, komunikacji, słownictwa, gramatyki i wiadomości związanych z wiedzą o krajach anglojęzycznych. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

Zapisy do wtorku 12.12.2023 r. do godziny 19:00 poprzez informację od rodzica na Librus wyrażającą zgodę na udział w konkursie.

Wpisowe 15zł (proszę dostarczyć do czwartku).

Konkurs odbędzie się w szkole 10.01.2024 roku.

Regulamin konkursu jest dostępny tutaj.

Archiwalne arkusze konkursowe z poprzednich lat do zapoznania się i przygotowania do konkursy są dostępne tutaj.

Po więcej informacji zapraszam na stronę organizatora tutaj

 

Zakres tematyczny dla poszczególnych klas znajduje się poniżej:

 

Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1.   Materiał gramatyczny:

 • zaimki wskazujące (this/that; these/those);
 • liczba mnoga rzeczowników;
 • konstrukcja there is / there are;
 • zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia;
 • forma dzierżawcza rzeczownika; przymiotniki dzierżawcze;
 • czasownik: to be; to have/have got; can;
 • liczebniki główne;
 • czas Present Simple i Present continuous; zdania oznajmujące, pytające i przeczące;
 • przyimki miejsca;
 • przyimki czasu;
 • zaimki pytające;
 • stosowanie a/an; some/any;

2.   Słownictwo:

 • szkoła, przedmioty szkolne, uczeń i jego pomoce naukowe;
 • mój dom, pokój, mieszkanie i ich wyposażenie;
 • relacje w rodzinie: ja i moja najbliższa rodzina;
 • czas wolny – zainteresowania;
 • popularne zwierzęta domowe i dzikie;
 • podstawowe informacje o wyglądzie człowieka;
 • pory dnia; dni tygodnia, nazwy miesięcy; pory roku;
 • żywność, w tym owoce i warzywa, tradycyjne posiłki;
 • podstawowe przymiotniki; przymiotniki o znaczeniu przeciwnym;
 • praca ludzi; zawody;
 • wyrażanie czasu – zegar;
 • podstawowe informacje osobiste;
 • kraje i narodowości;
 • informacje o pogodzie;
 • środowisko, w którym żyjemy;

3.   Komunikacja:

 • powitania, pożegnania;
 • przedstawianie siebie i innych osób (imię, nazwisko, wiek);
 • prośby i podziękowania, zwroty grzecznościowe;
 • pytanie i informowanie o umiejętnościach;
 • pytania i informacje o wieku i miejscu zamieszkania;
 • pytania i informacje o czasie;
 • zwroty grzecznościowe, sytuacje z życia codziennego;
 • pytania i informacje dotyczące narodowości i kraju pochodzenia;

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1.   Materiał gramatyczny:

 • zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • przedimek określony i niekreślony;
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne;
 • zaimki nieokreślone: some, every, any, no;
 • stopniowanie przymiotników; porównania z „as … as”;
 • liczebniki porządkowe;
 • zaimki dzierżawcze;
 • pytania z: How much?; How many?;
 • czas: Past simple oraz wyrażenie used to;
 • przysłówki częstotliwości i ich pozycja w zdaniu;
 • spójniki: and, but, because, so, or;

2.   Słownictwo:

 • zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • ubrania;
 • części ciała ludzi i zwierząt;
 • mój pokój, mieszkanie i dom;
 • moje hobby i zainteresowania;
 • ulubione zajęcia w wolnym czasie, sport i sportowcy, sprzęt sportowy;
 • pieniądze brytyjskie i amerykańskie, ceny;
 • codzienne czynności i obowiązki domowe;
 • jedzenie i napoje, zdrowa żywność, nazwy posiłków i dań, przybory kuchenne;
 • w mieście i na wsi;
 • formułowanie daty;
 • wygląd człowieka, przymiotniki opisujące wygląd;

3.   Komunikacja:

 • zagadnienia dla klasy 4 oraz:
 • pytanie o cenę i informacja o cenie;
 • prośby o pozwolenie, akceptacja i odmowa;
 • opis wyglądu człowieka i przedstawianie opinii o nim;
 • opis zwierząt;
 • wyrażanie życzeń;

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1.   Materiał gramatyczny:

 • zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • określniki: much, many, a few, a little, a lot of, enough;
 • czasowniki modalne: can; must; should, would, shall, oraz have to i be able to;
 • czasy: Past simple (czasowniki regularne i nieregularne, used to), Past continuous i Future simple oraz „to be going to”;
 • tworzenie przysłówków, miejsce przysłówka w zdaniu; stopniowanie przysłówków;
 • zaimki zwrotne;
 • zwroty would like, be allowed to;

2.   Słownictwo:

 • zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • zagadnienia z życia codziennego;
 • spędzanie wolnego czasu;
 • nazwy przedmiotów szkolnych, szkoła w Wielkiej Brytanii;
 • zagadnienia pracy człowieka; praca i pieniądze;
 • świat, państwa, narody, narodowości, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych;
 • środki transportu, podróże i turystyka;
 • żywność, przygotowanie posiłków i dań; w restauracji;
 • sport, wydarzenia sportowe, sławni sportowcy;

3.   Komunikacja:

 • zagadnienie dla klasy 4 i 5 oraz:
 • sugestie, prośby i propozycje;
 • prośba o pozwolenie;
 • jak docieramy do szkoły i miejsc różnych zajęć;
 • zapraszanie i formułowanie propozycji;
 • kupowanie (np. biletu, ubioru);
 • formułowanie opinii i oceny;
 • wyrażanie obowiązku i zakazu;

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Materiał gramatyczny:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5 i 6 oraz:
 • stosowanie przedimków określonych i nieokreślonych;
 • czasowniki modalne: may; might, need, could;
 • czasy: Present perfect simple;
 • różne sposoby wyrażania przyszłości;
 • zaimki nieokreślone: some, every, any, no i ich złożenia;
 • podstawowe „phrasal verbs”;
 • I tryb warunkowy;
 • zdania czasowe;

2.   Słownictwo:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5 i 6 oraz:
 • zakupy i usługi, sklepy w krajach anglosaskich;
 • przygotowanie potraw i posiłków, przepisy kulinarne;
 • nazwy geograficzne;
 • mój komputer i smartfon;
 • pogoda i klimat;
 • zdrowie i problemy zdrowotne, postępowanie w czasie choroby; zdrowy tryb życia;
 • osobowość i charakter człowieka;
 • znaki drogowe;
 • materiały, z których wykonane są przedmioty codziennego użytku;

3.   Komunikacja:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5 i 6 oraz:
 • oferowanie pomocy i podziękowanie za nią;
 • u lekarza; informacja o dolegliwościach;
 • reakcje emocjonalne;
 • sytuacje z życia codziennego (również język potoczny);
 • pytanie o drogę i informacja jak dotrzeć do poszukiwanego miejsca;
 • wyrażanie preferencji i upodobań;

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1.   Materiał gramatyczny:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5, 6 i 7 oraz:
 • czas: Present perfect continuous; past perfect;
 • czasowniki, po których stosowana jest forma gerund, infinitive lub bare infinitive;
 • strona bierna;
 • konstrukcja have something done;
 • Question Tags;
 • zdania względne, zaimki względne;
 • określniki ilościowe: (a) few / (a) little, a lot of, lots of;
 • zdania warunkowe II i III typu;
 • czasownik, rzeczownik i przymiotnik z przyimkiem;
 • phrasal verbs rozdzielne i nierozdzielne;
 • so / such, too / enough;

2.   Słownictwo:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5, 6 i 7 oraz:
 • podróżowanie i turystyka, wakacje, atrakcje turystyczne krajów anglojęzycznych;
 • dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła;
 • instrumenty muzyczne, typy muzyki i muzycy;
 • świat przyrody i środowisko naturalne, krajobrazy, klęski żywiołowe;
 • klasyfikacja zwierząt i części ich ciała, zwierzęta zagrożone wyginięciem;
 • ochrona środowiska i zagrożenia dla środowiska;
 • życie rodzinne i towarzyskie;
 • nauka i technika, odkrycia i wynalazki, technologie informacyjne;
 • sport, obiekty sportowe, imprezy sportowe, sprzęt sportowy;

3.   Komunikacja:

 • zagadnienie dla klasy 4, 5, 6 i 7 oraz:
 • udzielanie rad, prośba o radę;
 • obowiązek i konieczność;
 • wyrażanie przyzwolenia i zakazu;
 • wyrażanie chęci i życzenia;
 • składanie propozycji i sugerowanie rozwiązań;
 • znaki i tablice informacyjne;