Bez kategorii

Przedmiotowe zasady oceniania w klasach IV-VIII

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

1. Zasady ogólne:

Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu:

 • Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce;
 • Zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 • Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

2. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:

 • Słuchanie
 • Mówienie
 • Pisanie
 • Czytanie
 • Słownictwo i gramatyka
 • Rozwój emocjonalno-społeczny

3. Obowiązkowe wyposażenie każdego ucznia na lekcjach języka angielskiego:

 • Podręcznik – otrzymany ze szkoły, oprawiony i podpisany
 • Zeszyt ćwiczeń
 • Zeszyt przedmiotowy
 • Przybory do pisania (długopis i ołówek), zastrugane kredki oraz pisaki
 • Teczka na materiały dodatkowe, kserówki
 • Własne nożyczki oraz klej

 4. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. (Obowiązuje skala ocen 1-6):

 • Prace klasowe – zapowiedziane z dwutygodniowym wyprzedzeniem;
 • Testy – zwykle po zakończeniu każdego modułu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem;
 • Kartkówki – z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału, zapowiedziane lub niezapowiedziane;
 • Odpowiedzi ustne – z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału;
 • Dyktanda;
 • Wierszyki, rymowanki, piosenki;
 • Czytanie ustne i ze zrozumieniem;
 • Zadania domowe obowiązkowe;
 • Quizlet
 • Zadania domowe, nadobowiązkowe dla chętnych;
 • Zeszyt przedmiotowy z numerowanymi lekcjami, datą, uzupełnioną tabelką z ocenami;
 • Zeszyt ćwiczeń;
 • Aktywność i zaangażowanie ucznia na lekcjach;
 • Inne (m.in. projekty, udział w konkursach);

5. Zasady sprawdzania oraz oceniania osiągnięć i postępów ucznia:

 • Podstawą oceny jest zakres realizacji wymagań edukacyjnych określonych i podanych przez nauczyciela;
 • Rodzice i uczniowie są zaznajomieni z przedmiotowymi zasadami oceniania oraz wymaganiami we wrześniu;
 • Ocenianie postępów przeprowadzane jest pisemnie lub ustnie;
 • Każdy dział programowy kończy się testem zapowiedzianym z tygodniowym wyprzedzeniem;
 • Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen cząstkowych;
 • W pierwszej kolejności pod uwagę brane są oceny z prac klasowych i testów, a następnie z odpowiedzi ustnych, kartkówek i kolejnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, opisanych w punkcie IV;
 • Rodzice zaczerpują informację o ocenach ucznia na zebraniach rodziców, a także z tabelki z ocenami znajdującej się z tyłu zeszytu. Obowiązkiem ucznia jest pilnowanie aby każda z otrzymanych ocen trafiła do tabelki.

6. Zasady oceniania prac pisemnych:

Testy ocenia się według następującej skali procentowej:

 • 100% lub więcej                        celujący (cel)
 • 100% – 90%                               bardzo dobry (bdb)
 • 89% – 70%                                 dobry (db)
 • 69% – 50%                                 dostateczny (dst)
 • 49% – 30%                                 dopuszczający (dop)
 • poniżej 30%                              niedostateczny (ndst)

 

7. Zasady oceniania aktywności i zaangażowania uczniów na lekcjach:

1. System punktowy – W trakcie wybranych lekcji uczniowie zbierają punkty za swoją pracę i aktywność na lekcjach według następującej skali:

 • 4 – aktywność
 • 3 –  użycie języka angielskiego na lekcjach
 • 2 – zaangażowanie na lekcji
 • 1 – przygotowanie do lekcji

Po kilku lekcjach punkty te są sumowane, a następnie uczniowie, którzy zgromadzą ich najwięcej, otrzymują ocenę lub/i mogą wymienić je na specjalne kupony, uprawniające np. do dodatkowego nieprzygotowania na lekcjach lub zwolnienia z zadania domowego.

2. System +/- – W trakcie lekcji uczniowie mogą również zdobyć plusy i minusy za swoją aktywność i zaangażowanie. Pięć plusów oznacza ocenę bardzo dobrą do dziennika, a trzy minusy ocenę niedostateczną.

3. Każdy uczeń może zostać upomniany maksymalnie czterokrotnie na lekcji. Wykorzystanie tego limitu skutkuje wpisaniem uwagi do zeszytu przedmiotowego lub zeszytu klasowego, która powinna zostać podpisana przez rodzica. Uwaga ma na celu danie sygnału rodzicowi lub prawnemu opiekunowi, aby ten porozmawiał z dzieckiem na temat właściwego zachowania na lekcjach. W przypadku uzyskania trzech takich uwag odnośnie zachowania, nauczyciel może poprosić rodzica o spotkanie i rozmowę.

8. Zasady poprawiania ocen:

 • Każdy uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną.
 • Poprawa pozostałych ocen odbywa się za zgodą nauczyciela.
 • O chęci poprawy oceny uczeń musi poinformować nauczyciela.
 • Uczeń ma tydzień na poprawę oceny od daty jej otrzymania.
 • Poprawa ma miejsce w terminie ustalonym przez nauczyciela po konsultacji z uczniem.
 • Uczeń może poprawić jedną ocenę tylko raz.

9. Zasady zgłaszania nieprzygotowania:

 • Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, w tym braku zadania, co jest odnotowywane w dzienniku odpowiednio skrótem „np” z powodu:
 1. braku pracy domowej
 2. braku podręcznika lub zeszytu
 3. braku przyborów szkolnych, kleju bądź teczki
 4. bycia nieprzygotowanym do odpowiedzi ustnej lub kartkówki
  • Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek, odpowiedzi ustnych i sprawdzianów;
  • Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde zgłoszone nieprzygotowanie lub brak zadania ocenę niedostateczną, którą musi poprawić;
  • Uczeń ma obowiązek zgłosić nieprzygotowanie zaraz na początku lekcji, po sprawdzeniu obecności, a nie w trakcie sprawdzania pracy domowej;
  • Uczeń ma obowiązek odrobić zaległą pracę domową i pokazać ją nauczycielowi na następnej lekcji;

 

10. Nieobecności ucznia na lekcjach:

 • W przypadku nieobecności na lekcjach uczeń jest zobowiązany do samodzielnego uzupełnienia zaległości (np. zadania domowego, notatek w zeszycie oraz uzyskania informacji o planach na kolejne lekcje, m.in. zapowiedzianych testach czy kartkówkach).
 • Nieobecność nie zwalnia przed przygotowaniem do kolejnych lekcji.
 • W przypadku dłuższej nieobecności (minimum tygodniowej) uczeń powinien poinformować o tym nauczyciela. Taki uczeń otrzymuje więcej czasu na nadrobienie zaległości.