Bez kategorii

Przedmiotowe zasady oceniania w klasach I-III

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

1. Zasady ogólne:

Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu:

 • Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce;
 • Zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 • Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

2. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:

 • Słuchanie
 • Mówienie
 • Pisanie
 • Czytanie
 • Słownictwo i gramatyka
 • Rozwój emocjonalno-społeczny

3. Obowiązkowe wyposażenie każdego ucznia na lekcjach języka angielskiego

Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek dopilnować aby każdy uczeń na lekcjach języka angielskiego posiadał:

 • Podręcznik – otrzymany ze szkoły, oprawiony i podpisany
 • Zeszyt ćwiczeń
 • Zeszyt przedmiotowy
 • Przybory do pisania (długopis i ołówek), zastrugane kredki oraz pisaki
 • Teczka na materiały dodatkowe i kserówki
 • Własne nożyczki oraz klej

4. Postępy nauczania i osiągnięcia uczniów będą ocenianie na podstawie:

 • Techniki ustne:
  • Odpowiedź ustna
  • Odpowiedź na bodziec rysunkowy
  • Recytacja poznanych wierszyków, rymowanek, śpiewanie piosenek
  • Odgrywanie dialogów w parach pod kontrolą nauczyciela
  • Odgrywanie dialogów lub scenek
  • Czytanie
  • inne
 • Techniki pisemne:
  • Testy podsumowujące każdy rozdział
  • Krótkie kartkówki podsumowujące poznany na ostatniej lekcji materiał
  • Prace domowe
  • Dyktanda
  • Prace plastyczne i projektowe
  • Zeszyt przedmiotowy
  • Ćwiczenia
 • Inne techniki:
  • Bieżąca aktywność na lekcjach
  • Samodzielna praca na lekcjach lub współpraca w parach, grupach
  • Praca na lekcji i zaangażowanie w danym miesiącu

5. Zasady sprawdzania oraz oceniania osiągnięć i postępów ucznia:

 • Podstawą oceny jest zakres realizacji wymagań edukacyjnych określonych i podanych przez nauczyciela;
 • Rodzice i uczniowie są zaznajomieni z przedmiotowymi zasadami oceniania oraz wymaganiami we wrześniu;
 • Ocenianie postępów przeprowadzane jest pisemnie lub ustnie;
 • Każdy dział programowy kończy się testem zapowiedzianym z tygodniowym wyprzedzeniem;

6. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. (Obowiązuje skala ocen od C do A+):

Ocena bieżąca:

 • Ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia;
 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych przyjmuje formę:
  • ustną – pochwały słowne, ustne wyrażanie uznania, akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas zajęć;
  • pisemną – ocena wyrażona stopniem (A+ do C), pochwała lub uwaga pisemna, zapisana w zeszycie przedmiotowym lub kontaktowym, krótka ocena opisowa;
  • inne – plusy i minusy za aktywność i udział w lekcji; kolorowe pieczątki, naklejki motywacyjne, dyplomy oraz inne formy motywowania uczniów do pracy;

Ocena śródroczna i roczna:

Obowiązuje forma opisowa oceny, która dostarcza informacji o postępach dziecka w nauce. Ocena opisowa jest wyrażona w poniższy sposób:

 • Doskonale opanował(a) obowiązujący materiał z języka angielskiego w zakresie znajomości słownictwa, mówienia, słuchania, czytania i tworzenia własnych wypowiedzi.
 • Bardzo dobrze opanował(a) obowiązujący materiał z języka angielskiego w zakresie znajomości słownictwa, mówienia, słuchania, czytania i tworzenia własnych wypowiedzi.
 • Dobrze opanował(a) obowiązujący materiał z języka angielskiego w zakresie znajomości słownictwa, mówienia, słuchania, czytania i tworzenia własnych wypowiedzi.
 • Dostatecznie opanował(a) obowiązujący materiał z języka angielskiego w zakresie znajomości słownictwa, mówienia, słuchania, czytania i tworzenia własnych wypowiedzi.
 • Dopuszczająco opanował(a) obowiązujący materiał z języka angielskiego w zakresie znajomości słownictwa, mówienia, słuchania, czytania i tworzenia własnych wypowiedzi.
 • Niedostatecznie opanował(a) obowiązujący materiał z języka angielskiego w zakresie znajomości słownictwa, mówienia, słuchania, czytania i tworzenia własnych wypowiedzi.

Ocena śródroczna może w miarę potrzeby zostać rozszerzona o szczegółową kartę poziomu osiągnięć ucznia poszczególnych obszarów jego aktywności podlegającej ocenie.

7. Zasady oceniania prac pisemnych:

 • Testy ocenia się według następującej skali procentowej:
  • 100% lub więcej punktów         A+       Doskonale
  • 99% – 90%                                 A         Bardzo dobrze
  • 84% – 70%                                 B+       Dobrze
  • 69% – 50%                                 B         Dostatecznie
  • 49% – 30%                                 C+       Dopuszczająco / Wymaga jeszcze pracy
  • poniżej 30%                               C         Bardzo słabo / Wymaga poprawy

8. Zasady oceniania aktywności i zaangażowania uczniów na lekcjach:

W zależności od potrzeb na lekcji stosuje się następujące metody oceniania aktywności uczniów:

 1. System „+/-” – W trakcie lekcji uczniowie mogą również zdobyć plusy i minusy za swoją aktywność i zaangażowanie. Sześć plusów oznacza ocenę A+ do dziennika, a trzy minusy ocenę C.
 2. Pieczątki i naklejki – W trakcie lekcji uczniowie mogą zdobywać również pieczątki oraz naklejki za wykonanie zadania domowego, aktywność i zaangażowanie. Sześć pieczątek lub naklejek oznacza ocenę A+ do dziennika.
 3. System punktowy – W trakcie wybranych lekcji uczniowie zbierają punkty za swoją pracę i aktywność na lekcjach według następującej skali:
 • 4 – aktywność
 • 3 –  użycie języka angielskiego na lekcjach
 • 2 – zaangażowanie na lekcji
 • 1 – przygotowanie do lekcji

Po kilku lekcjach punkty te są sumowane, a następnie uczniowie, którzy zgromadzą ich najwięcej, otrzymują ocenę lub/i mogą wymienić je na specjalne kupony, uprawniające np. do dodatkowego nieprzygotowania na lekcjach lub zwolnienia z zadania domowego.

 1. Każdy uczeń może zostać upomniany maksymalnie czterokrotnie na lekcji. Wykorzystanie tego limitu skutkuje wpisaniem uwagi do zeszytu przedmiotowego, a w przypadku jego braku, do zeszytu kontaktowego. Uwaga ma na celu danie sygnału rodzicowi lub prawnemu opiekunowi, aby ten porozmawiał z dzieckiem na temat właściwego zachowania na lekcjach. W przypadku uzyskania trzech takich uwag odnośnie zachowania, nauczyciel może poprosić rodzica o spotkanie i rozmowę.

9. Współpraca z rodzicami i opiekunami:

Na tym etapie edukacyjnym bardzo ważne jest włączenie się rodziców i opiekunów w proces dydaktyczny swoich dzieci. W związku z tym rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na:

 • Dopilnowanie aby dzieci miały na każdą lekcję podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przybory do pisania, zastrugane kredki i ołówek, pisaki, klej oraz teczkę na dodatkowe materiały.
 • Systematyczną pomoc dziecku w przygotowaniu na kolejne lekcje oraz dopilnowanie aby odrobiło ono zadane zadanie domowe.
 • Uzupełnianie notatek w zeszycie oraz w ćwiczeniach w przypadku nieobecności dziecka na lekcjach. Pomoc w uzupełnieniu zaległości.
 • Pomoc w utrwaleniu w domu formy pisanej wyrazów z pamięci, tak aby ułatwić dziecku pracę na lekcji.
 • Powtórzenie w miarę możliwości materiału przerobionego na lekcjach
 • Udostępnienie dziecku w miarę potrzeby stanowiska do pracy z multimedialnymi pomocami naukowymi – strony www, strony z nagraniami, gry interaktywne itp.

 10. Zasady poprawiania ocen:

 • Każdy uczeń ma obowiązek poprawić ocenę C.
 • Poprawa pozostałych ocen odbywa się za zgodą nauczyciela.
 • O chęci poprawy oceny uczeń musi poinformować nauczyciela.
 • Uczeń ma tydzień na poprawę oceny od daty jej otrzymania.
 • Poprawa ma miejsce w terminie ustalonym przez nauczyciela po konsultacji z uczniem.
 • Uczeń może poprawić jedną ocenę tylko raz;

11. Zasady zgłaszania nieprzygotowania:

 • Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, w tym braku zadania, co jest odnotowywane w dzienniku odpowiednio skrótem „np” z powodu:
 1. braku pracy domowej
 2. braku podręcznika lub zeszytu
 3. braku przyborów szkolnych, kleju bądź teczki
 4. bycia nieprzygotowanym do odpowiedzi ustnej lub kartkówki
 • Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek, odpowiedzi ustnych i sprawdzianów;
 • Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde zgłoszone nieprzygotowanie lub brak zadania uwagę, a w ostateczności ocenę C.
 • Uczeń ma obowiązek zgłosić nieprzygotowanie zaraz na początku lekcji, po sprawdzeniu obecności, a nie w trakcie sprawdzania pracy domowej lub może ono zostać wpisane przez nauczyciela;
 • Uczeń ma obowiązek odrobić zaległą pracę domową i pokazać ją nauczycielowi na następnej lekcji;
 • Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań i ich dużej częstotliwości nauczyciel może poprosić rodzica o spotkanie i rozmowę w celu wyjaśnienia problemu.

12. Nieobecności ucznia na lekcjach:

 • W przypadku nieobecności na lekcjach uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości (np. zadania domowego, notatek w zeszycie oraz uzyskania informacji o planach na kolejne lekcje, m.in. o zapowiedzianych testach czy kartkówkach).
 • Nieobecność nie zwalnia przed przygotowaniem do kolejnych lekcji.
 • W przypadku dłuższej nieobecności (minimum tygodniowej) uczeń powinien poinformować o tym nauczyciela. Taki uczeń otrzymuje więcej czasu na nadrobienie zaległości.